Life line system

รับติดตั้งอุปกรณ์กันตก รอกกันตก เข็มขัดนิรภัยกันตก ชุดกันตก ออกแบบติดตั้งระบบ Lifeline System บนหลังคา อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง จำหน่ายชุดอุปกรณ์กันตก ตัวล็อคอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว สายช่วยชีวิต อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานที่ทำงานบนที่สูงและชุดป้องกันการตกจากที่สูง Full Body Harnesses และ Lanyards เข็มนิรภัยแบบเต็มตัวมีทั้งแบบทำงานในที่สูง และแบบที่ใช้ในงานกู้ภัยได้ อุปกรณ์กันตกระบบ Life line system, อุปกรณ์กันตกแบบรอกกระตุกกลับอัตโนมัติ, อุปกรณ์กันตกชุด Full Body Harnesses และ Lanyards มีอบรมสอนการใช้อุปกรณ์กันตก

 

Visitors: 106,028